Algemene Voorwaarden

Versie 2.1 (juli 2018) Jellow België NV

 

Artikel 1: Definities

In het kader van de dienstverlening door Jellow hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 

Account Een Profiel dat hoort bij Opdrachtgever of Freelancer en mits goedgekeurd toegang geeft tot de diensten en de Database van Jellow of een gedeelte daarvan.
Jellow Contracting De door Jellow aangewezen partij die zorg draagt voor de financiële en contractuele administratie voor de Freelancer bij inhuur via Jellow.
Database Een online Database van Freelancers die zijn ingedeeld in een specifiek Vakgebied en die bereikbaar zijn via de Site. De Database bevat profielen die o.a. op basis van het CV van iedere Freelancer zijn samengesteld.
Eigen netwerk Een eigen Database binnen de Database van Jellow, waar alle Freelancers staan opgenomen die door Opdrachtgever zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het Eigen netwerk van Opdrachtgever. Deze Freelancers zijn in de database herkenbaar aan een driehoek in de huiskleur van Opdrachtgever.
Gebruiker Een Opdrachtgever of Freelancer (inclusief de medewerkers van Opdrachtgever) met een goedgekeurd Account, die gebruik wil maken van de Database en/of diensten van Jellow.
Kwaliteitscontrole De kwaliteitscontrole op Freelancers en Opdrachten die in de Database worden of zijn opgenomen, een en ander zoals nader uiteengezet in artikel 3.5.3
Licentie Bepaalt in welke mate Opdrachtgever recht heeft op diensten en/of functionaliteiten van de Site. Op alle Licentieovereenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Opdrachtgever Elke onderneming die gebruik maakt van de diensten en/of de Site van Jellow om o.a. om in contact te komen met Freelancers teneinde deze Freelancers Opdrachten te laten verrichten.
Jellow GO Opdrachtgevers met een goedgekeurd account maar niet in het bezit van een geldige licentie.
Jellow Premium Opdrachtgevers met een goedgekeurd account én in het bezit van een licentie.
Opdracht Een klus of werk waarvoor tijdelijk een Freelancer gezocht wordt door Opdrachtgever.
Overeenkomst De contractuele relatie tussen Jellow en de Opdrachtgever c.q. Freelancer, tot stand gekomen door middel van een online registratie en/of het tekenen van het contract, op grond waarvan hij of zij gebruik mag maken van de dienstverlening en de database van Jellow via de Site en waar deze voorwaarden onderdeel van zijn.
Partner Een bedrijf dat Jellow heeft geselecteerd en gecontracteerd voor de uitvoering van de Kwaliteitscontrole van Freelancers binnen één of meerdere Vakgebieden.
Profiel Alle informatie van de Freelancer en Opdrachtgever die wordt opgeslagen bij Jellow en wordt gebruikt voor het samenbrengen van Opdrachtgever en Freelancer. Welke data/informatie wordt opgeslagen is terug te vinden in Appendix D.
Freelancer Een persoon die als interim professional op zoek is naar (tijdelijke) werkzaamheden bij een Bedrijf en zich daarvoor online registreert voor opname in de online database van Jellow.
Site www.jellow.nl, www.jellow.be en www.jellowzorg.nl
Vakgebied Een vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar Freelancers zich in kunnen specialiseren.

 

Artikel 2: Aanmelden Site, totstandkoming overeenkomst en gebruik Site

2.1 Jellow is een dienstverlenend bedrijf dat via haar Site Freelancers en Opdrachtgevers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen in diverse Vakgebieden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die zich via de Site heeft aangemeld en/of gebruik maakt van zijn of haar Account en/of een overeenkomst met Jellow is aangegaan.

2.2 Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot de Site en/of Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 De Overeenkomst komt schriftelijk tot stand en/of door de digitale inschrijving via de Site door Gebruiker.

2.4 Iedere Gebruiker krijgt een Account of maakt deze zelf aan via de Site van Jellow. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Na aanmelding ontvangt Gebruiker een email en/of een verificatie code om het Account te activeren. Alle Gebruikers worden vervolgens gescreend. Om een Account goed te keuren wordt er o.a. gekeken of een Opdrachtgever niet direct of indirect een intermediair is of direct te maken heeft met arbeidsbemiddeling en/of een Freelancer voldoet aan de Kwaliteitscontrole die geldt voor het Vakgebied. Het is uiteindelijk aan Jellow om een Account wel of niet goed te keuren.

2.6 Jellow heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een inschrijvingsverzoek te weigeren.

2.7 Per Opdrachtgever kunnen meerdere Gebruikers worden aangemeld.

2.8 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Jellow te melden c.q. op het Account en/of Profiel aan te passen. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Jellow, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze laatste is alleen van toepassing voor Freelancers.

2.9 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Jellow onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.

2.10 Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van de Site en/of de Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat de Database voor derden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of de Site. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan: Het plaatsen of versturen naar de Site van onvolledige, foutieve of onjuiste (biografische) informatie of informatie die niet van de Gebruiker zelf is;

 • Het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;
 • Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de Database ('spideren'/'harvesten'/'uitmelken');
 • Enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van de Site en/of Database;
 • In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt Jellow zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de Site en/of Database op te schorten danwel het profiel van een Freelancer te verwijderen.

2.11 Opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de Opdrachtgever op de Site.

2.12 Iedere Opdrachtgever wijst tenminste één contactpersoon aan die de communicatie verzorgt tussen Opdrachtgever en Jellow. Zowel Jellow als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar (responstijd van 4 uur). Zolang deze persoon niet is aangewezen is dat automatisch de eerste Gebruiker die zich namens de Opdrachtgever inschrijft.

2.13 Indien Opdrachtgever behoort tot een groep in de zin van artikel 2:24b BW, worden tot de groep behorende juridische entiteiten anders dan Opdrachtgever, als derden beschouwd. In geval van interesse van groepsmaatschappijen van Opdrachtgever voor de diensten van Jellow dienen zij een separate Overeenkomst met Jellow aan te gaan.

2.14 De Overeenkomst met de Freelancer gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijdsperiode. Na schriftelijke opzegging zal het Account van de Opdrachtgever (en de daarbij behorende Gebruikers) binnen 1 week na de einddatum van de Overeenkomst worden verwijderd. Alle Gebruikers kunnen hun account direct online verwijderen via ‘Mijn account’. Naast het account wordt ook alle data waaronder, maar niet uitsluitend, informatie uit het Profiel verwijderd op uitzondering van die data die vallen onder de wettelijke bewaarplicht.

 

Artikel 3: Contractpartijen

3.1 Jellow onderscheidt 4 contract partijen: de Opdrachtgever, de Freelancer, Jellow Contracting en Jellow.

3.2 Bij inhuur via Jellow (via de knop ‘inhuur’) zijn de Opdrachtgever, Jellow Contracting en de Freelancer de contractpartijen. De afspraken tussen deze partijen onderling worden geregeld door Jellow Contracting.

3.3 Een contractpartij kan haar rechten en/of verplichtingen onder een overeenkomst met Jellow niet overdragen aan een derde zonder de schriftelijke instemming hiermee van Jellow.

3.4 Rol van Jellow

3.4.1 Jellow is geen intermediair, detacheerder of arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.

3.4.2 Jellow faciliteert een Site met een Database waardoor Opdrachtgevers en Freelancers rechtstreeks in contact kunnen komen met elkaar.

3.4.3 Jellow zorgt via de software voor de communicatie met de Freelancers zodat het profiel en de beschikbaarheid van deze Freelancers zo goed als mogelijk ‘up to date’ is.

3.4.4. Jellow ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor de Site en de Database. Opdrachtgevers en Freelancers kunnen hun wensen hieromtrent kenbaar maken.

3.4.5 Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet en gefinancierd door Jellow om meer naamsbekendheid te genereren en (in)direct ook om meer Freelancers en Opdrachtgevers aan te trekken. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hun naam in deze verschillende vormen van communicatie genoemd wordt.

3.4.6 Jellow is het eerste aanspreekpunt voor al die zaken die te maken hebben met de Site of de Database.

3.5 Relatie Freelancer en Jellow

3.5.1 Iedere Freelancer maakt zelf een Profiel aan. Alleen als het profiel compleet is zal deze zichtbaar zijn voor Opdrachtgevers.

3.5.2. Jellow en/of Partner bepaalt vervolgens door middel van de Kwaliteitscontrole welke Freelancer het ‘gescreend/goedgekeurd’ label ontvangt.

3.5.3 Bij de Kwaliteitscontrole wordt gekeken of de informatie in het profiel relevant, compleet en actueel is. Tevens wordt beoordeeld of de Freelancer beschikt over voldoende kwaliteiten en ervaringen om ingeschreven te staan binnen het vakgebied. Zolang de Kwaliteitscontrole nog niet heeft plaatsgevonden is de Freelancer wel al zichtbaar in de Database.

3.5.4 Het is aan de Freelancer om te besluiten in welk Vakgebied hij of zij zich gaat inschrijven. Een Freelancer kan zich maar in één Vakgebied inschrijven.

3.5.5 Een Freelancer houdt zijn of haar beschikbaarheid ‘up to date’ door deze aan te passen in het profiel of te reageren op automatische berichten vanuit Jellow die de Freelancer ontvangt in het geval de Freelancer beschikbaar is. Is de Freelancer nu niet beschikbaar dan ontvangt de Freelancer af en toe een email om de beschikbaarheid te actualiseren.

3.5.6 Het CV of het LinkedIn profiel (deze keuze is aan de Freelancer) van de Freelancer wordt door Jellow omgezet in een standaard Jellow CV en geplaatst in het Profiel van de Freelancer. Freelancer zorgt er daarna voor dat zijn of haar CV ‘up to date’ is in het Profiel. 

3.5.7 Indien een Freelancer niet wordt goedgekeurd valt over dit oordeel niet te twisten.

3.5.8 Freelancer gaat ermee akkoord dat hij/zij door Partner kan worden benaderd voor een mogelijke opdracht van een Opdrachtgever die niet rechtstreeks via de Site is binnengekomen.

3.6 Relatie Opdrachtgever en Jellow

3.6.1 Jellow stelt aan Opdrachtgever zijn doorzoekbare Database beschikbaar voor het Vakgebied of de Vakgebieden die zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Jellow in de Overeenkomst.

3.6.2 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze data uit Jellow kopiëren, opslaan en/of doorsturen naar anderen dan collega’s zonder de goedkeuring vooraf van de betreffende Freelancer.

3.6.3 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze Freelancers die buiten het Eigen netwerk van Opdrachtgever vallen direct benaderen voor andere commerciële activiteiten anders dan die direct te maken hebben met een mogelijke plaatsing voor een vacature en/of opdracht die op dat moment bij Opdrachtgever vacant is.

3.6.4 Iedere vorm van communicatie vanuit Opdrachtgever met een Freelancer is uniek en persoonlijk. Hierbij dient aangetekend te worden dat het delen van een Opdracht en/of het sturen van een bericht aan een selectie van Freelancers niet uniek of persoonlijk hoeft te zijn.

 

Artikel 4: Gebruik van de Database

4.1 De Database is slechts (deels) toegankelijk voor Gebruikers die in het bezit zijn van een geldig Account.

4.2 Opdrachtgevers die een Overeenkomst hebben met Jellow hebben toegang tot de gehele Database of tot één of meerdere vakgebieden. Jellow heeft toegang tot de gehele Database. Partners hebben toegang tot alleen dat Vakgebied waar zij de Kwaliteitscontrole voor uitvoeren. Freelancers hebben alleen toegang tot openbare opdrachten en opdrachten die met hem of haar gedeeld zijn en hebben geen toegang tot de Profielen van andere Freelancers.

4.3 Gebruikers gebruiken hun persoonlijke Account om in te loggen. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.4 Op het moment dat een Gebruiker van Opdrachtgever probeert in te loggen zal er eerst een validatie code van 4 cijfers verstuurd worden naar het email adres of de telefoon van Gebruiker. Deze code zal vervolgens moeten worden ingevuld op de Site, waarna dit device bekend zal zijn bij Jellow. Periodiek zal aan Gebruikers van Opdrachtgevers opnieuw een code worden verstuurd ook voor devices die op dat moment al wel bekend zijn bij Jellow.

4.5 Iedere Gebruiker zal bij het gebruik van de Database de van toepassing zijnde privacy regelgeving naleven en gegevens ontleend aan de Database alleen opslaan en verwerken in overeenstemming met deze regelgeving.

4.6 Gebruikers mogen geen persoonlijke gegevens van anderen doorsturen naar derden, dan wel opslaan en/of verwerken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn.

4.7 Persoonlijke gegevens van anderen mogen alleen gebruikt worden door Gebruikers voor het samenbrengen van vraag en aanbod in de freelancemarkt via de Site en/of voor de contractuele, financiële en administratieve afhandeling in het geval er een inhuur plaatsvindt.

4.8 Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Jellow er niet voor instaan dat elke Freelancer degene is, die hij voorgeeft te zijn.

 

Artikel 5: Inhuur

5.1 Jellow Premium klanten kunnen in de Database op zoek gaan naar de juiste Freelancer door in een specifiek Vakgebied te zoeken op o.a. aanvangsdatum, locatie, aantal uren per week, tarief per uur en vakspecifieke kenmerken. Ook kunnen zij de hulp van Jellow inschakelen bij het maken van een selectie van Freelancers en het uitzetten van één of meerdere opdrachten onder Freelancers.

5.2 Jellow GO klanten kunnen alleen de hulp van Jellow inschakelen bij het maken van een selectie van Freelancers en het uitzetten van één of meerdere opdrachten onder Freelancers.

5.3. Jellow GO Klanten kunnen rechtstreeks communiceren met al die Freelancers die gereageerd hebben op een opdracht welke is uitgezet door Jellow en/of de Opdrachtgever. Jellow Premium klanten kunnen met alle Freelancers communiceren.

5.4 Het uurtarief van de Freelancer zoals deze staat vermeld op de Site is altijd exclusief btw en exclusief eventuele door de Freelancer en Opdrachtgever overeen te komen opslag op het uurtarief voor bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten.

5.5 De Opdrachtgever onderhandelt zelf met een Freelancer over de duur van te verrichten werkzaamheden, het aantal uren per week, het uiteindelijke uurtarief en de eventuele opslag voor reis en verblijfskosten.

5.6 De inhuur van een Freelancer door een Jellow GO klant geschiedt altijd via de optie ‘Inhuur’ aan de linkerkant van het Profiel van de Freelancer. De Opdrachtgever is dan gehouden alle informatie te delen met Jellow met betrekking tot de inhuur van deze Freelancer. Jellow Contracting zal hierna contact opnemen voor de afronding van alle contractuele en financiële zaken. Voor deze dienstverlening wordt €5 per gefactureerd uur ingehouden op het overeengekomen uurtarief. Alle tarieven zijn exclusief btw.

5.7 De inhuur van een Freelancer door een Jellow Premium klant kan optioneel geregeld worden door Jellow. Wordt hiervoor gekozen dan geschiedt de inhuur via de optie ‘Inhuur’ aan de linkerkant van het Profiel van de Freelancer. De Opdrachtgever is dan gehouden alle informatie te delen met Jellow met betrekking tot de inhuur van deze Freelancer. Jellow Contracting zal hierna contact opnemen voor de afronding van alle contractuele en financiële zaken. Voor deze dienstverlening zal €1,50 per gefactureerd uur in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever. Dit bedrag komt bovenop het overeengekomen uurtarief van de Freelancer. Alle tarieven zijn exclusief btw.

5.8 Mocht Jellow Contracting zijn ingeschakeld bij inhuur dan is Jellow Contracting het aanspreekpunt waar het gaat om de contractuele en financiële zaken die horen bij de inhuur van de Freelancer.

5.9 Het gebruik van een eigen broker door Jellow GO klanten is toegestaan zolang de voorwaarden die vermeld staan in artikel 5.5 nageleefd worden. In dit geval communiceert deze broker met Jellow Contracting in het geval de Freelancer wordt ingehuurd. Jellow Premium klanten kunnen zonder voorwaarden gebruik maken van de eigen broker bij inhuur.

5.10 Indien een Jellow GO klant interesse heeft om een Freelancer met wie hij via Jellow bekend is geworden in dienst wenst te nemen of rechtstreeks buiten Jellow om wenst in te huren, dan geldt hiervoor het volgende: In dienst nemen of rechtstreeks inhuren is kosteloos mogelijk indien tussen het moment van in dienst nemen of rechtstreeks inhuren enerzijds en tussen het moment dat de Freelancer voor het laatst bij Opdrachtgever heeft gewerkt via Jellow ten minste 3 maanden tijd zitten.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid en garanties

6.1 Jellow kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Jellow, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel. 

6.2 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Jellow nimmer gehouden tot en schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Jellow gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Jellow tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. 

6.3 Jellow zal zich maximaal inspannen om de Site en de Database online beschikbaar te houden. Mocht om welke reden dan ook de Site en/of de Database niet toegankelijk zijn, dan zal Jellow binnen 1 werkdag ervoor zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van de Site en/of de Database. Is het probleem niet binnen 1 werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via de Site (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem. Mocht de Site en/of de Database meer dan 3 gehele werkdagen in een maand niet bereikbaar zijn dan volgt voor Opdrachtgevers een eenmalige korting van 50% op het licentietarief van de volgende maand. Jellow zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van de Site en/of de Database. Jellow zal niet gehouden zijn tot voornoemde korting indien de oorzaak van de ontoegankelijkheid van de Site en/of de Database is gelegen in de sfeer van overmacht, waaronder in deze context in ieder geval moet worden verstaan ontwrichting van digitale netwerken in Nederland en technische problemen bij toeleveranciers van Jellow. 

6.4 Jellow geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van de Site en/of de Database. 

6.5 Jellow kan niet garanderen dat Opdrachtgever één of meer Freelancers in de Database aantreft die geschikt is c.q. zijn voor Opdracht. 

6.6 Jellow, Partner en Jellow Contracting zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele mismatch via de Site en/of de Database. 

6.7 Het risico op schade voortvloeiend uit door de Freelancer verrichte werkzaamheden en/of zijn aanwezigheid bij een Opdrachtgever, rust volledig bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever hierover andere afspraken wenst te maken, treedt Opdrachtgever hierover in overleg met Jellow Contracting. Afwijkende afspraken kunnen aanvullende kosten voor Opdrachtgever met zich brengen. 

6.8 Jellow garandeert dat Jellow Contracting geen beperkende voorwaarden richting de Opdrachtgever en Freelancer hanteert anders dan deze voorwaarden en die voorwaarden die nodig zijn voor een correcte contractuele en financiële afhandeling van de opdracht. Hierbij zal de wet DBA of de vervanging hiervan als leidraad dienen. 

6.9 Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op een partij die geen contractpartij is.

 

Artikel 7: Financiële afhandeling

7.1 Opdrachtgever betaalt Jellow een Licentie fee in het geval de Opdrachtgever toegang wil hebben tot alle Freelancers in één of meerdere Vakgebieden. Daarnaast betaalt opdrachtgever voor eventuele extra diensten die niet onder de Licentie vallen.

7.2 De hoogte van de licentie fee is afhankelijk van de keuze van de licentie. 

7.3 Licentiekosten worden altijd vooraf gefactureerd voor de gehele duur van de Overeenkomst. 

7.4 Voor de meest recente prijzen met betrekking tot Licentie fees verwijzen we naar de prijslijst van Jellow welke is op te vragen bij Jellow. 

7.5 Eens per jaar kunnen de algemeen geldende tarieven voor Opdrachtgevers worden bijgesteld. De maximale verhoging is 10% per jaar. Eventuele kortingen die zijn verstrekt zijn alleen geldig in het eerste jaar. 

7.6 Tenzij anders is overeengekomen geldt voor alle facturen een betalingstermijn van 30 dagen na (deel)factuurdatum. 

7.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Jellow eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 

7.8 Indien Jellow in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever. 

7.9 Mocht Opdrachtgever na een eerste aanmaning van de factuur niet betalen dan heeft Jellow het recht de toegang van Opdrachtgever tot de Database van het Vakgebied (tijdelijk) op te schorten totdat de factuur betaald is. Mocht na een tweede aanmaning de factuur niet betaald zijn dan kan Jellow per direct de samenwerking met Opdrachtgever stopzetten zonder restitutie van eerder betaalde maandelijkse fees.

 

Artikel 8: Duur van de Licentieovereenkomst voor Opdrachtgever

8.1 De duur van de Licentie Overeenkomst is standaard 1 jaar. Er kan ook gekozen worden voor een contractduur van 1 maand, tegen een hoger maandelijks bedrag (zie prijslijst). Na de contractperiode zal het contract automatisch worden verlengd met telkens weer eenzelfde periode. 

8.2 Indien Opdrachtgever niet wenst te verlengen zal dit door Opdrachtgever schriftelijk en uiterlijk 1 maand voor het aflopen van voornoemde contractperiode worden aangegeven aan Jellow. 

8.3 De Licentieovereenkomst kan vroegtijdig beëindigd worden door Opdrachtgever. Er vindt echter geen restitutie plaats van de vooruitbetaalde maandelijkse fee(s). 

8.4 Indien een Jellow GO klant via Jellow een Freelancer vindt en deze vervolgens inhuurt buiten Jellow om zonder daarbij artikel 5.9 vooraf in acht te nemen, dan kan dat leiden tot het direct beëindigen van de Overeenkomst en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen. 

8.5 In alle gevallen, buiten de reeds in dit artikel genoemde gevallen, waarin naar het oordeel van Jellow sprake is van schending door Opdrachtgever van de verplichtingen uit de Licentie Overeenkomst, behoudt Jellow zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat voor Opdrachtgever enig recht op restitutie bestaat van reeds betaalde vergoedingen.

 

Artikel 9: Geheimhouding

Gebruiker en Jellow zijn, gedurende de looptijd van de overeenkomst als ook na beëindiging/het einde daarvan, verplicht om tegenover derden absolute geheimhouding te betrachten omtrent alle vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering van partijen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, tenzij de betreffende informatie van algemene bekendheid is, of de openbaarmaking van die gegevens wettelijk vereist is.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Gebruiker erkent dat alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van de Site en (ii) de inhoud op of een deel van de Sites en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande, toebehoren aan Jellow. Door de overeenkomst tussen Gebruiker en Jellow ontstaat geen (mede) eigendom van het voorgaande.

10.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Jellow noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden aangewend door Gebruiker voor een ander doel dan als beoogd in deze overeenkomst. Gebruiker vrijwaart Jellow voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door Gebruiker.

 

Artikel 11: Overig

11.1 Jellow gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van haar Diensten op te sporen. Gebruiker gaat akkoord dat Jellow deze middelen gebruikt worden om mogelijk misbruik op te sporen. 

11.2 Indien Jellow kan aantonen dat Opdrachtgever een Freelancer heeft ingehuurd buiten Jellow om, nadat eerst informatie is ingewonnen via Jellow, dan volgt er een boete van €5.000 per Freelancer en een vergoeding voor de gederfde inkomsten gelijk aan €5 x het aantal uren dat de Freelancer gewerkt heeft voor Opdrachtgever, vanaf het moment dat voor het eerst informatie is ingewonnen via Jellow. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst door Jellow zoals opgenomen in artikel 8.4. Dit artikel geldt zowel voor de Opdrachtgever én de Freelancer. Bij overtreding kunnen beide partijen een boete worden opgelegd en met onmiddellijke ingang worden uitgesloten van de Database. 

11.3 Zowel Opdrachtgever als Freelancer hebben de plicht om misbruik door andere gebruikers te melden bij Jellow indien dit misbruik wordt waargenomen. Onder misbruik valt ook het buiten Jellow om willen inhuren van Freelancers door Jellow Go klanten of derden die geen account hebben bij Jellow, maar via Jellow wel in contact zijn gekomen met elkaar. 

11.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een Freelancer worden verstrekt, niet worden gebruikt in enige beslissing in verband met plaatsing. 

11.5 Jellow streeft naar een continu optimalisatie van haar diensten en dienstverlening. In dat kader behoudt Jellow zich het recht voor om het gebruik van de Site en de Database tot en met Gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel Gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/of nieuwe functionaliteiten.

11.6 Bij de keuze tussen kwantiteit en kwaliteit prevaleert kwaliteit.

11.7 Gebruiker mag de Database niet gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden anders dan activiteiten die direct verband houden met een mogelijke opdracht/plaatsing. Daarnaast mag de Opdrachtgever een Freelancer niet zelf actief benaderen voor directe of indirecte (commerciële) activiteiten anders dan die activiteiten die te maken hebben met een mogelijke opdracht/plaatsing. Mocht één van twee of beide wel geschieden dan kan Jellow de overeenkomst per direct stopzetten en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen.

 

Artikel 12: Geschillenbeslechting

12.1 Op elke overeenkomst tussen Jellow en een wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

12.2 Geschillen zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van Antwerpen. 

 


Appendix A. Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: mei 2018

U wordt verzocht de hiernavolgende Privacy statement van Jellow zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor de betekenissen van de woorden die beginnen met een hoofdletter verwijzen we graag naar de Algemene Voorwaarden.

 

Gegevens onderneming

De site www.jellow.nl, www.jellow.be en www.jellowzorg.nl hierna te noemen de Site is een onderdeel van Jellow BV ingeschreven bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder het nummer 34212731. Jellow is een online platform waar Freelancers en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Jellow gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Jellow houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.

Persoonlijke gegevens en derden

Gebruiker mag geen persoonlijke gegevens van anderen doorsturen naar derden, dan wel opslaan en/of verwerken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn.

Jellow wijst u erop dat wanneer u uw eigen persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Jellow niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Jellow raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Jellow Gebruikersgegevens vast in de Database. Welke gegevens worden opgeslagen en waarvoor deze gegevens gebruikt worden staat in Appendix D. Uw gegevens worden door Jellow niet verstrekt aan derden (anders dan genoemd in Appendix D). Het is echter mogelijk dat Jellow gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Jellow zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Jellow gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Jellow. Hierbij tracht Jellow rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Jellow via de instellingen in uw Account.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote websites doen dit. Door het blijven gebruiken van deze website, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Jellow gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van de Site en de dienstverlening. Jellow zal deze informatie niet met derden delen. Deze Site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

De volgende cookies worden door Jellow gebruikt.

 • Google Analytics (_dc_gtm_UA-30926823-1, gatUA-30926823-1, _ga en _gid). Zie verderop voor meer uitleg over ons gebruik van Google Analytics.
 • Hotjar (_hjlncludeinsample). Hotjar wordt door ons gebruikt om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Waar klikken ze op, waar gaan ze achtereenvolgens naar toe, etc.)
 • Intercom (intercom-id-uoj5nbx9, intercom-lou-uoj5nbx9 en intercom-session-uoj5nbx9). Intercom gebruiken we voor de chat functionaliteit tussen de Gebruiker en Jellow
 • Jellow (check country en auth). Dit zijn de cookies van Jellow zelf. Check country slaat het land op waar de gebruiker vandaan komt. Auth is alleen voor Opdrachtgevers om te bepalen of ‘2 way’ verificatie gevraagd moet worden bij inloggen.
 • Google Adwords en Facebook pixel cookies worden gebruikt voor retargeting. Dit houdt in dat bezoekers op de site mogelijk reclame van Jellow zien op Facebook of Google zelf of op sites waar Google/Facebook advertenties plaatsen.

We meten aan de hand van cookies hoeveel bezoekers op onze website komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze website het goed doen, hoe bezoekers op de website terecht komen, etc. Zoals de meeste websites, gebruiken we deze informatie om onze website te verbeteren, voor jou.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

In Jellow staan een aantal "sharing/deel/like" buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u onze Site verlaat en op een andere Site terechtkomt, dient u te beseffen dat Jellow geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Jellow aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Jellow er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Jellow die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor de Site van Jellow gelden. Jellow raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens

Jellow respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Jellow. Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Jellow, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Jellow spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Jellow is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jellow.

Algemene voorwaarden

Jellow hanteert Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Jellow alsmede het gebruik van Site. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op Site. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van Jellow, neemt u dan contact op met het op Site vermelde contactadres. Jellow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig Site voor een update.

 


Appendix B. Disclaimer

Laatst gewijzigd: mei 2018

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van Site www.Jellow.nl (hierna: de “Site”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie

Jellow besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Site. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) Site volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Site alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op Site op het moment van gebruik (“as is basis”).

Jellow is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Verder is Jellow niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Site of het onvermogen om Site te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Jellow.nl garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Jellow.nl is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Site aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Site, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Jellow.nl of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via Site. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Jellow.nl, is het u niet toegestaan om de inhoud van Site openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van Site en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van Site (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet. Verwijzingen naar Sites van derden Site kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar Sites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze Sites heeft Jellow.nl geen zeggenschap. Jellow.nl accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze Sites.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van Site alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Site, kunt u contact met ons opnemen.

 


Appendix C. Notices

 • Jellow
 • Copyright 2018 Jellow B.V.
 • jQuery
 • jquery.com
 • Copyright 2018, John Resig
 • Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.
 • http://jquery.org/license
 • Includes Sizzle.js
 • http://sizzlejs.com/
 • Copyright 2018, The Dojo Foundation
 • Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses
 • Normalize
 • @necolas
 • https://github.com/necolas/normalize.css
 • MIT License
 • Bootstrap
 • https://github.com/twitter/bootstrap/
 • Copyright 2018 Twitter, Inc.
 • Code licensed under the Apache License v2.0.
 • Documentation licensed under CC BY 3.0.
 • Fontello
 • Fontello by Roman Shmelev, Vitaly Puzrin, Aleksey Zapparov (MIT)
 • Entypo by Daniel Bruce (CC BY-SA license)
 • Font Awesome by Dave Gandy (CC BY-SA license)
 • Iconic by P.J. Onori (SIL OFL)
 • Brandico by... all :) (SIL OFL)
 • LESS
 • https://github.com/cloudhead/less.js
 • Alexis Sellier
 • Code licensed under the Apache License v2.0
 • jQuery UI
 • https://github.com/jquery/jquery-ui
 • Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.
 • http://jquery.org/license

 


Appendix D. Datavelden

Jellow slaat data op van haar Gebruikers. Dat doet Jellow met het doel om Opdrachtgevers en Freelancers met elkaar in contact te brengen zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van Jellow. Deze data zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en zal ook niet ter beschikking worden gesteld aan anderen dan hieronder genoemd. Om een beeld te krijgen welke data er wordt opgeslagen en wie die kan inzien onderscheiden we de volgende Gebruikers.

 1. Freelancer. Hij of zij ziet alleen de inhoud van de datavelden die horen bij zijn of haar Account/Profiel. Freelancers kunnen dus niet de persoonlijke datavelden zien van andere freelancers. Freelancers hebben verder toegang tot de informatie in openbare opdrachten en gesloten opdrachten die met hem of haar gedeeld zijn. Daarnaast heeft freelancer zicht op een aantal datavelden die horen bij de inhuur waar hij of zij betrokken bij is en de daarbij behorende uren registratie.
 2. Opdrachtgever. Hij of zij kan de inhoud zien van die datavelden die horen bij zijn of haar Account en de Opdrachten die door Opdrachtgever of Jellow (in opdracht van Opdrachtgever) zijn uitgezet. Tevens ziet Opdrachtgever (afhankelijk van het type licentie) de inhoud van de datavelden van Freelancers. Daarnaast heeft opdrachtgever zicht op een aantal datavelden die horen bij de inhuur waar opdrachtgever bij betrokken is en de daarbij behorende uren registratie. Opdrachtgevers kunnen dus niet de datavelden zien van andere opdrachtgevers op uitzondering van het logo en de naam van het bedrijf welke genoemd worden op de homepage.
 3. Jellow Contracting kan de inhoud zien van alle datavelden die horen bij de Freelancer en de Opdrachtgever die samen tot de uitvoering van de Opdracht hebben besloten. Ook de datavelden die te maken hebben met de Opdracht (inhuur) zijn zichtbaar voor Jellow Contracting.
 4. Jellow kan de inhoud zien van alle datavelden.

Hieronder een overzicht van alle persoonlijke (privacygevoelige) data per type gebruiker, bedrijf, opdracht of inhuur welke we opslaan in onze database. Per item staat aangegeven waarvoor we de data gebruiken en wie toegang heeft tot deze data.

Dataveld Wat is het of waarvoor dient het 1. 2. 3. 4.
Freelancer          
ID Uniek nummer
Email Om contact te kunnen opnemen.
Telefoon Om contact te kunnen opnemen.
Firstname Voor de aanhef in e-mails en contact.
Lastname Voor de aanhef in e-mails en contact.
Telefoon Voor contact opnemen
Vervolgstatus Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen bij inschrijfproces X X X
Rijbewijs (J/N) Om te weten of je een auto kan besturen
URL-website freelancer Om meer over de freelancer te weten te komen
Bedrijfsnaam Welk bedrijf hoort bij de freelancer
Tags (vakspecifiek) Welke vakspecifieke ervaringen heeft de freelancer
Beschikbaarheid Wanneer is de freelancer beschikbaar
Aantal dagen per week Hoeveel dagen per week beschikbaar
Hoogste opleiding Wat is het niveau van opleiding
Introductie Wie is de freelancer
Aantal jaren werkervaring Hoeveel jaren relevante werkervaring heeft de freelancer
Uurtarief Wat is het indicatieve uurtarief van de freelancer
LinkedIn URL Wat de LinkedIn URL van de freelancers
Beoordelingen Hoe wordt de freelancer beoordeeld door (oud) opdrachtgevers
Inhuurwijze (ZZP, Payroll, etc) Hoe kan de freelancer ingehuurd worden
Cv-opleiding Welke opleidingen en cursussen heeft de freelancer gevolgd
Cv-werkervaring Welke opdrachten en werkervaring heeft de freelancer opgedaan
Vakgebieden Welke vakgebieden passen bij de freelancer
Karakter (soft skills) Welke 5 soft skills (uit 25) passen het beste bij de freelancer
Notities door opdrachtgever Aantekeningen van een opdrachtgever bij een freelancer X X X
4 kleuren bolletjes Opdrachtgever kan 1 tot 4 gekleurde bolletjes met een eigen betekenis toekennen aan het profiel van de freelancer en daarop sorteren X X X
Laatst actief Wanneer was de laatste activiteit van freelancer met Jellow
Ingeschreven sinds Datum van inschrijving
Gescreend logo Een logo bij het profiel van de freelancer Indien hij of zij goedgekeurd/gescreend is.
Ambassadeur logo Een logo bij het profiel van de freelancer zodra deze de status van ambassadeur heeft gekregen
Jellow scan rapport Een samenvatting van de uitslag van een test (level365) welke door de freelancer is uitgevoerd en inzicht geeft in de soft skills van de professional
Vakgebied Het hoofdvakgebied waar de freelancer staat ingeschreven
Postcode Postcode van de thuisbasis van de freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen. X X
Coördinaten Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen X X X
Nieuwsbrief (aan/uit) Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen X X X
Systeemmails (aan/uit) Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden. X X X
Land Land waar freelancer zich heeft ingeschreven X X X
Taal Taal van de freelancer X X X
Zichtbaarheid Wel of niet zichtbaar voor opdrachtgevers waar freelancer niet in het eigen netwerk zit. X X X
Contactmomenten Kort verslag, datum en medewerker van Jellow na gesprek met freelancer. Hier wordt interne informatie opgeslagen voor andere collega’s van Jellow waaronder vervolgacties, vragen en opmerkingen van freelancers X X X
Netwerken Bij welk eigen netwerk(en) van opdrachtgevers staat de freelancer geregistreerd binnen Jellow. X X X
Type Opdrachtgever, Freelancer of Jellow X X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Status Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd. X X X
Opdrachtgever          
ID Uniek nummer X X
Email Om contact te kunnen opnemen. X X
Telefoonnummer Om contact te kunnen opnemen. X X
Firstname Voor de aanhef in e-mails en contact. X X
Lastname Voor de aanhef in e-mails en contact. X X
Bedrijfsnaam Welk bedrijf hoort bij de opdrachtgever X X
Laatst actief Wanneer was de laatste activiteit van opdrachtgever met Jellow X X X
Ingeschreven sinds Datum van inschrijving X X X
Postcode Postcode van de thuisbasis van de freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen. X X
Coördinaten Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen X X X
Nieuwsbrief (aan/uit) Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen X X X
Systeemmails (aan/uit) Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden. X X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Licentie Type licentie X X X
Expire date Datum dat licentie en toegang tot Jellow afloopt X X X
Status Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd. X X X
Type Opdrachtgever, Freelancer of Jellow X X X
Vervolgstatus Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen X X X
Bedrijf          
ID Uniek nummer X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf
Aantal accounts Hoeveel medewerkers hebben een opdrachtgever account X X X
Status eigen netwerk Open of gesloten voor andere opdrachtgevers X X X
Aantal in eigen netwerk Aantal freelancers in eigen netwerk X X X
Dad Bedrijf hoor wel of niet tot een bovenliggend bedrijf X X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Zichtbaar Logo van bedrijf wel of niet zichtbaar op site X X X
Type ZZP/Payrolling of Mobiliteit X X X
Aangemaakt Datum van aanmaken bedrijf in Jellow X X X
Afkorting Afkorting van bedrijf op landingspagina van bedrijf X X X
Slug Landingspagina URL X X X
Straatnaam Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Huisnummer Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Postcode Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Plaats Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Land Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Logo Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij lijst opdrachtgevers die gebruik maken van Jellow en logo wordt gebruikt om eigen look&feel te realiseren. Logo wordt ook getoond bij overzicht bij opdrachten en bij lijst laatste inhuur.
Logo mail Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij e-mail verkeer door opdrachtgever geïnitieerd vanuit Jellow.
Toegang tot Tot welke vakgebieden heeft dit bedrijf toegang X X X
Background Achtergrond plaatje bij landingspage bedrijf
Huisstijl kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Button kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Tekst kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Invite tekst Default tekst bij het uitnodigen van freelancers voor eigen netwerk. Kan aangepast worden
Invite pagina HTML Default tekst bij de landingspagina waar freelancers zich kunnen inschrijven in het netwerk van het bedrijf
Factuur email E-mail adres waar de factuur naartoe gezonden kan worden X X
Inhuur tekst Default tekst onderaan bij het inhuurformulier
Welkom tekst Default tekst bij inhuur formulier welke door professional moet worden aangevuld
Opdracht          
ID Uniek nummer
Bedrijf Naam van het bedrijf dat een opdracht plaatst
Vakgebied Vakgebied waar opdracht betrekking op heeft
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X X
Profs Aantal freelancers dat is uitgenodigd voor deze opdracht
Contactpersoon Naam van diegene die als contactpersoon fungeert voor de opdracht bij het bedrijf
Status Open, besloten (selectie van freelancers heeft toegang tot de opdracht) of gesloten opdracht.
Datum Datum dat opdracht geplaatst is
Logo Logo van bedrijf
Start opdracht Startdatum van opdracht
Duur Duur van opdracht
Maximum uurtarief Maximale tarief dat opdrachtgever per uur wil betalen aan freelancer
Locatie Plaats van uitoefening opdracht
Inhuurwijze ZZP, Payroll, Vast, Uitzend, Mobiliteit
Tekst bij opdracht Tekst wat de opdracht beschrijft
Functietitel/Opdracht Headline van de opdracht
Reacties Alle communicatie die via Jellow tussen opdrachtgever en freelancer gedeeld wordt.
Bijlage Bestand dat bij opdrachtbeschrijving wordt gevoegd (met meer info over opdracht)
Inhuur          
ID (inhuurnummer) Uniek nummer
Professional Naam van freelancer die wordt ingehuurd
Bedrijf Naam van het bedrijf dat inhuurt. Nodig voor opstellen contract
Aanvrager naam Naam van opdrachtgever die inhuurt namens bedrijf
Aanvrager email adres Email adres van aanvrager. Hier worden o.a. de bevestigingen naartoe gestuurd
Type Aanvraag of concept
Datum aanvraag Datum waarop inhuurformulier wordt ingevuld
Inhuur bevestigt Datum dat inhuur bevestigd is
Datum start opdracht Startdatum van opdracht. Nodig voor opstellen contract
Datum einde opdracht Einddatum van opdracht. Nodig voor opstellen contract
Functietitel/Opdracht Headline van de opdracht
Opdrachtomschrijving Tekst wat de opdracht beschrijft
Tarief op basis Uur, dagdeel of totaal
Tarief Wat betaalt opdrachtgever
Tarief professional Wat krijgt freelancer
Reiskosten Bedrag per uur aan reiskosten
Uren per week Aantal uren per week
Uren totaal Totaal aantal uren voor de opdracht
Opzegtermijn in weken Aantal weken wat opdrachtgever en freelancer in acht moet nemen om contract op te zeggen
Inhuur via Eigen broker of Jellow Contracting
Inhuur reden Reden van inhuur. Bijvoorbeeld verlof, ziekte.
Inhuur reden tekst Tekst bij reden van inhuur
Betalingstermijn Termijn waarop opdrachtgever facturen betaalt
Projectcode Interne project code van opdrachtgever
Kostencodes Kostenplaats nummer van opdrachtgever
Factuur contactpersoon Naam wie de factuur ontvangt
Email contactpersoon Email wie de factuur ontvangt
Naam tekenbevoegde Naam wie de inhuur contract tekent
Email tekenbevoegde Email wie de inhuur contract tekent
Goedkeuring uren Naam wie de uren goedkeurt
Email goedkeuring uren Email wie de uren goedkeurt
Uren          
ID Uniek nummer
Professional Naam van de freelancer
Vakgebied Vakgebied waar opdracht betrekking op heeft
Opdracht Titel wat de opdracht beschrijft
Opdrachtgever Bedrijf dat freelancer heeft ingehuurd
Inhuur via Jellow Contracting of Payroll
Uren Aantal uren in de periode
Periode van Startdatum periode
Periode tot Einddatum periode
Status Status van urenregistratie. Voorbeeld (afgekeurd, goedgekeurd, in behandeling)
Created Datum waarop uren zijn ingevoerd
Factuur Factuur welke als bestand kan worden toegevoegd zodra uren zijn goedgekeurd.
Datum goedkeuring Datum waarop uren zijn goedgekeurd
Tarief Wat betaalt opdrachtgever
Tarief professional Wat krijgt freelancer
Uren controle naam Naam van diegene die uren goedkeurt
Uren controle email Email van diegene die uren goedkeurt
Specificatie Uren nader gespecificeerd over de dagen binnen de eerder aangeven periode
NPS          
Naam persoon Persoon die NPS-score heeft afgegeven X X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf waar persoon toe behoort X X X
Opdracht Titel wat de opdracht beschrijft X X X
Score Getal van 1 tot 10 X X X
Review Onderbouwing in tekst bij score X X X
Type Review, no-review, declined X X X
Datum Datum waarop review gegeven is X X X

 

Naast de data in de databases van Jellow slaan we ook data op voor sales en marketing doeleinden in Pipedrive. Hieronder de informatie die we opslaan in Pipedrive

Dataveld Wat is het of waarvoor dient het 1. 2. 3. 4.
Pipedrive (Sales CRM)          
Naam persoon Medewerker van bedrijf X X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf X X X
Email Email van persoon. Om contact te kunnen opnemen. X X X
Telefoonnummer Telefoonnummer van persoon. Om contact te kunnen opnemen. X X X
Plaats Locatie van bedrijf X X X
Source Hoe zijn we aan deze lead gekomen X X X
Creator Wie heeft de lead, de persoon, het bedrijf aangemaakt X X X
Description Omschrijving van persoon, lead of bedrijf X X X
Website Website van bedrijf X X X
LinkedIn LinkedIn URL van persoon X X X
Notes Notities bij persoon, bedrijf of lead X X X
Activities Vervolgactiviteit bij persoon, bedrijf of lead X X X
Expected close date De te verwachten datum dat deal gesloten wordt X X X
Deal value Waarde van deal X X X
Pipeline stage Fase waarin lead zich bevindt X X X
Aantal dagen stage Dagen dat lead zich in deze stage bevindt X X X
Won, Lost Gewonnen of verloren deal X X X
Owner Eigenaar van de lead X X X
Files Files die bij lead, persoon of bedrijf worden gevoegd X X X
Deal title Titel van de lead X X X
Pipeline Welke pipeline zit de lead X X X

Als je onze site gebruikt, krijg je cookies van ons. Meer lezen over ons cookiebeleid.