Algemene voorwaarden

Versie 2.2 (juni 2019) Jellow België NV (Jellow), KBO BTW 0683768044, Katwilgweg 2 2050 Antwerpen

Artikel 1: Definities

In het kader van de dienstverlening door Jellow hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Abonnement Bepaalt in welke mate de Opdrachtgever recht heeft op diensten en/of functionaliteiten van het Platform. Op alle Abonnementen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Matching Service.
Account Een Profiel dat hoort bij de Opdrachtgever of Freelancer en mits dat goedgekeurd toegang geeft tot de diensten en de Database van Jellow of een gedeelte daarvan.
Database Een online Database van Freelancers die zijn ingedeeld in een specifiek Vakgebied of op basis van tags en die bereikbaar zijn via het Platform. De Database bevat Profielen die onder andere op basis van het CV en andere input van iedere Freelancer zijn samengesteld.
Eigen netwerk Een eigen Database binnen de Database van Jellow, waar alle Freelancers staan opgenomen die door de Opdrachtgever zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het Eigen netwerk van de Opdrachtgever.
Freelancer Een persoon die als interim professional/zelfstandige op zoek is naar (tijdelijke) werkzaamheden bij een Bedrijf en zich daarvoor online registreert voor opname in de online Database van Jellow.
Gebruiker Een Opdrachtgever (inclusief de medewerkers van de Opdrachtgever) of Freelancer  met een goedgekeurd Account, die gebruik wil maken van de Database en/of diensten van Jellow.
Matching Service Ondersteuning verleend door Jellow in het selecteren van geschikte freelancers voor een Opdracht. Wanneer een Opdrachtgever enkel intekent op een Matching Service heeft hij/zij geen toegang tot de volledige Database van Freelancers. Een Matching Service gebeurt al dan niet in combinatie met een Abonnement.
Opdrachtgever Elke onderneming die gebruik maakt van de diensten en/of het Platform en/of de Database van Jellow om o.a. om in contact te komen met Freelancers teneinde deze Freelancers Opdrachten te laten verrichten.
Opdracht Een klus of werk waarvoor tijdelijk een Freelancer gezocht wordt door de Opdrachtgever.
Overeenkomst De contractuele relatie tussen Jellow en de Opdrachtgever en Jellow en de Freelancer, tot stand gekomen door middel van een online registratie en/of het tekenen van het contract, op grond waarvan hij of zij gebruik mag maken van de dienstverlening en de Database van Jellow via het Platform en waar deze voorwaarden onderdeel van zijn.
Profiel Alle informatie van de Freelancer en de Opdrachtgever die wordt opgeslagen bij Jellow en wordt gebruikt voor het samenbrengen van de Opdrachtgever en Freelancer. Welke data/informatie wordt opgeslagen is terug te vinden in Appendix D.
Platform www.jellow.be maar ook onder andere www.jellow.be, www.jellowzorg.nl en eventuele titels die later worden toegevoegd.
Vakgebied Een Vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar Freelancers zich in kunnen specialiseren. Freelancers kunnen ook hun specifieke kennis meegeven op basis van tags.

Artikel 2: Aanmelden Platform, totstandkoming overeenkomst en gebruik Platform

2.1 Jellow is een dienstverlenend bedrijf dat via haar Platform Freelancers en Opdrachtgevers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker.

2.2 Elke keer dat een Gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot het Platform en/of Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 De Overeenkomst komt schriftelijk tot stand en/of door de digitale inschrijving via het Platform door Gebruiker.

2.4 Iedere Gebruiker krijgt een Account of maakt deze zelf aan via het Platform van Jellow. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Na aanmelding ontvangt Gebruiker een email om het Account te activeren. Alle Opdrachtgevers worden vervolgens gecontroleerd. Alvorens een Account van een Opdrachtgever goed te keuren wordt er o.a. gekeken of een Opdrachtgever niet direct of indirect een intermediair is of direct of indirect te maken heeft met arbeidsbemiddeling. Het is uiteindelijk aan Jellow om een Account wel of niet goed te keuren.

2.6 Jellow heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een inschrijvingsverzoek te weigeren.

2.7 Per Opdrachtgever kunnen meerdere Gebruikers of medewerkers worden aangemeld.

2.8 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens of de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Jellow te melden en op het Account en/of Profiel aan te passen. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Jellow, die gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen en uittreksels uit het register van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Indien de Gebruiker een Freelancer betreft kan ook het CV opgevraagd worden.

2.9 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Jellow onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.

2.10 Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van het Platform en/of de Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat de Database voor cookiesderden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of het Platform. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:

 • Het plaatsen of versturen naar het Platform van onvolledige, foutieve of onjuiste (biografische) informatie of informatie die niet van de Gebruiker zelf is;
 • Het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;
 • Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via het Platform of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de Database (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’);
 • Enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van het Platform en/of Database;
 • In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt Jellow zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot het Platform en/of Database op te schorten dan wel het Profiel van een Freelancer te verwijderen.

2.11 De Opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de Opdrachtgever op het Platform.

2.12 Iedere Opdrachtgever wijst tenminste één contactpersoon aan die de communicatie verzorgt tussen de Opdrachtgever en Jellow. Zowel Jellow als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar. Zolang deze persoon niet is aangewezen is dat automatisch de eerste Gebruiker die zich namens de Opdrachtgever inschrijft.

2.13 Indien de Opdrachtgever behoort tot verbonden of geassocieerde vennootschappen in de zin van Afdeling III, Art. 11 Wetboek Vennootschappen, dan worden deze, als derden beschouwd tav de Opdrachtgever. In geval van interesse van dergelijke vennootschappen voor de diensten van Jellow dienen zij een afzonderlijke Overeenkomst met Jellow aan te gaan.

2.14 De Overeenkomst met de Freelancer gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijdsperiode.

Na schriftelijke opzegging wordt het Abonnement van de Opdrachtgever stopgezet. (en de daarbij behorende Gebruikers). Gebruikers kunnen hun Account direct online verwijderen via ‘Mijn Account’. Naast het Account wordt ook alle data waaronder, maar niet uitsluitend, informatie uit het Profiel verwijderd op uitzondering van die data die vallen onder de wettelijke bewaarplicht.

Artikel 3:Partijen

3.1 Jellow onderscheidt 3 partijen: de Opdrachtgever, de Freelancer en Jellow.

 

3.2 Een partij kan haar rechten en/of verplichtingen onder een Overeenkomst met Jellow niet overdragen aan een derde zonder de schriftelijke instemming hiermee van Jellow.

 

3.3 Rol van Jellow

3.3.1 Jellow is geen intermediair, detacheerder of arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.

3.3.2 Jellow faciliteert via het Platform een Database waardoor de Opdrachtgevers en Freelancers rechtstreeks in contact kunnen komen met elkaar.

3.3.3 Jellow zorgt via het Platform voor de communicatie met de Freelancers zodat het Profiel en de beschikbaarheid van deze Freelancers zo goed als mogelijk ‘up to date’ is.

3.3.4. Jellow ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor het Platform en de Database.

3.3.5 Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet en gefinancierd door Jellow om meer naamsbekendheid te genereren en (in)direct ook om meer Freelancers en Opdrachtgevers aan te trekken. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn naam in deze verschillende vormen van communicatie genoemd wordt.

3.3.6 Jellow is het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met het Platform of de Database.

3.4 Relatie Freelancer en Jellow

3.4.1 Iedere Freelancer maakt zelf een Profiel aan. Alleen als het Profiel voldoet aan de minimumvereisten  zal het zichtbaar zijn voor Opdrachtgevers.

Jellow bepaalt de minimumvereisten voor een zichtbaar Freelancer Profiel. Jellow heeft het recht deze minimumvereisten te allen tijde te wijzigen.

3.4.2 Het is aan de Freelancer om te besluiten in welk Vakgebied of onder welke tags hij of zij zich inschrijft.

3.4.3 Een Freelancer houdt zijn beschikbaarheid ‘up to date’ door deze aan te passen in het Profiel of te reageren op automatische berichten vanuit Jellow die de Freelancer ontvangt in het geval de Freelancer beschikbaar is. Is de Freelancer niet beschikbaar dan ontvangt de Freelancer af en toe een email om de beschikbaarheid te actualiseren.

3.4.4 Het CV of het LinkedIn Profiel (deze keuze is aan de Freelancer) van de Freelancer wordt door Jellow omgezet in een standaard Jellow CV en geplaatst in het Profiel van de Freelancer. Freelancer zorgt er daarna voor dat zijn CV ‘up to date’ is in het Profiel.

 

3.5 Relatie Opdrachtgever en Jellow

3.5.1 Jellow stelt aan de Opdrachtgever zijn doorzoekbare Database beschikbaar voor het Vakgebied of de Vakgebieden of tags die zijn overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Jellow in de Overeenkomst.

3.5.2 De Opdrachtgever zal op geen enkele wijze data uit Jellow kopiëren, opslaan en/of doorsturen naar anderen dan medewerkers zonder de goedkeuring vooraf van de betreffende Freelancer.

3.5.3 De Opdrachtgever zal op geen enkele wijze Freelancers die buiten het Eigen netwerk van de Opdrachtgever vallen direct benaderen voor activiteiten anders dan die direct te maken hebben met een mogelijke plaatsing voor een vacature en/of opdracht die op dat moment bij dezelfde Opdrachtgever vacant is.

3.5.4 Iedere vorm van communicatie vanuit de Opdrachtgever met een Freelancer is uniek en persoonlijk met uitzondering van Opdrachtgevers die tot dezelfde groeps- of bedrijfsaccount behoren. Hierbij dient aangetekend te worden dat het delen van een Opdracht en/of het sturen van een bericht aan een selectie van Freelancers niet uniek of persoonlijk hoeft te zijn.

Artikel 4: Gebruik van de Database

4.1 De Database is slechts (deels) toegankelijk voor Gebruikers die in het bezit zijn van een geldig Account.

4.2 Opdrachtgevers die een Overeenkomst hebben met Jellow hebben toegang tot de gehele Database of tot één of meerdere Vakgebieden. Jellow heeft toegang tot de gehele Database. Freelancers hebben alleen toegang tot openbare Opdrachten en Opdrachten die met hem of haar gedeeld zijn en hebben geen toegang tot de Profielen van andere Freelancers.

4.3 Gebruikers gebruiken hun persoonlijke Account om in te loggen. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.4 Wanneer een Gebruiker probeert in te loggen zal er eerst een validatiecode van 4 cijfers verstuurd worden naar het emailadres of de telefoon van Gebruiker. Deze code zal vervolgens moeten worden ingevuld op het Platform, waarna dit toestel bekend zal zijn bij Jellow. Periodiek zal aan Gebruikers opnieuw een code worden gestuurd, ook voor toestellen die op dat moment al wel bekend zijn bij Jellow.

4.5 Iedere Gebruiker zal bij het gebruik van de Database de van toepassing zijnde privacy regelgeving naleven en gegevens ontleend aan de Database alleen opslaan en verwerken in overeenstemming met deze regelgeving.

4.6 Persoonlijke gegevens mogen alleen gebruikt worden door Gebruikers voor het samenbrengen van vraag en aanbod in de freelancemarkt via het Platform.

4.7 Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Jellow er niet voor instaan dat elke Freelancer degene is, die hij beweert te zijn.

Artikel 5: Inhuur

5.1 Opdrachtgevers met een goedgekeurd Account en in het bezit van een Abonnement kunnen in de Database op zoek gaan naar de juiste Freelancer door in het netwerk te zoeken op o.a. startdatum, locatie, aantal uren per week, tarief per dag en vakspecifieke kenmerken. Opdrachtgevers kunnen ook de hulp van Jellow inschakelen bij o.a. het maken van een selectie van Freelancers, het uitzetten van één of meerdere Opdrachten onder Freelancers. Opdrachtgevers die hebben ingetekend voor een Matching Service hebben enkel toegang tot een lijst van door Jellow geselecteerde Freelancers die beantwoorden aan de opdrachtomschrijving van de Opdrachtgever.

5.2. De Opdrachtgever kan rechtstreeks communiceren met al die Freelancers die gereageerd hebben op een Opdracht.

5.3 Het uurtarief van de Freelancer zoals die staat vermeld op het Platform is altijd exclusief btw en exclusief eventuele door de Freelancer en de Opdrachtgever overeen te komen opslag op het uurtarief voor bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten of andere afspraken.

5.4 De Opdrachtgever onderhandelt zelf met een Freelancer over de duur van te verrichten Opdracht, het aantal uren per week, het uiteindelijke uurtarief en de eventuele toeslag voor reis en verblijfskosten.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid en garanties

6.1 Jellow kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Jellow, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

6.2 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Jellow nimmer gehouden tot en schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Jellow gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Jellow tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

6.3 Jellow zal zich inspannen om het Platform  en de Database online beschikbaar te houden. Mocht om welke reden dan ook het Platform en/of de Database niet toegankelijk zijn, dan zal Jellow binnen een redelijk aantal werkdagen ervoor zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van het Platform  en/of de Database. Is het probleem niet binnen 1 werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via het Platform (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem. Mocht het Platform en/of de Database meer dan 5 gehele werkdagen in een maand niet bereikbaar zijn dan volgt voor Opdrachtgevers een eenmalige korting van 50% op de abonnementsfee van de volgende maand. Jellow zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van het Platform en/of de Database. Jellow zal niet gehouden zijn tot voornoemde korting indien de oorzaak van de ontoegankelijkheid van het Platform en/of de Database is gelegen in de sfeer van overmacht, waaronder in deze context in ieder geval moet worden verstaan ontwrichting van digitale netwerken en technische problemen bij toeleveranciers van Jellow.

6.4 Jellow geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van het Platform en/of de Database.

6.5 Jellow kan niet garanderen dat de Opdrachtgever één of meer Freelancers in de Database aantreft, geschikt voor de Opdracht.

6.6 Jellow is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele mismatch via het Platform en/of de Database.

6.7 Het risico op schade voortvloeiend uit door de Freelancer verrichte werkzaamheden en/of zijn aanwezigheid bij een Opdrachtgever, ligt volledig bij de Opdrachtgever.

6.8 Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op een partij die geen contractpartij is.

Artikel 7: Financiële afhandeling

7.1 De Opdrachtgever betaalt Jellow een abonnementsfee in het geval de Opdrachtgever toegang wil hebben tot alle Freelancers in één of meerdere Vakgebieden of met bepaalde tags. Daarnaast betaalt de Opdrachtgever voor eventuele extra diensten, zoals de Matching service die niet onder het Abonnement vallen.

7.2 De hoogte van de abonnementsfee is afhankelijk van de keuze van het type Abonnement, het aantal Gebruikers of medewerkers en de looptijd.

7.3 Abonnementsfees worden altijd vooraf gefactureerd voor de gehele duur van de Overeenkomst indien de duur van de Overeenkomst vooraf vaststaat.

7.4 Indien een Opdrachtgever ingetekend heeft op een Matching service en een Freelancer vindt via Jellow en deze daarna inhuurt betaalt de Opdrachtgever éénmalig een matchingfee.

7.5 Voor de meest recente prijzen verwijzen we naar de prijslijst van Jellow welke is op te vragen bij Jellow en/of te bekijken is op het Platform.

7.6 Eens per jaar kunnen de algemeen geldende tarieven voor Opdrachtgevers worden aangepast. Eventuele kortingen die zijn verstrekt zijn alleen geldig in het eerste jaar.

7.7 Tenzij anders is overeengekomen geldt voor alle facturen een betalingstermijn van 30 dagen na (deel)factuurdatum.

7.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is de Opdrachtgever aan Jellow eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7.9 Indien Jellow in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, zijn alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Opdrachtgever.

7.10 Mocht de Opdrachtgever na een eerste aanmaning van de factuur niet betalen dan heeft Jellow het recht de toegang van de Opdrachtgever tot de Database van het Vakgebied (tijdelijk) op te schorten totdat de factuur betaald is. Mocht na een tweede aanmaning de factuur niet betaald zijn dan kan Jellow per direct de samenwerking met  de Opdrachtgever ontbinden zonder restitutie van eerder betaalde abonnementsfees.

Artikel 8: Kosten

8.1 Freelancers betalen niets voor het hebben van een Account. Zij kunnen zich gratis aanmelden en gebruik maken van het Platform.

 

8.2 Naast de twee Accounts (voor medewerkers van de Opdrachtgever)  die zijn inbegrepen bij het Abonnement kan een Opdrachtgever additioneel voor extra Accounts kiezen. Voor de kosten voor extra Accounts verwijzen we graag naar de prijslijst van Jellow welke te vinden is op het Platform en/of kan opgevraagd worden  bij Jellow.

 

8.3. Wat inbegrepen is bij ieder Abonnement of bij elke Matching Service kan worden gevonden op het Platform. Een Matching Service kan al dan niet binnen een Abonnement.

 

8.4 Jellow hanteert een ‘Fair use policy’ bij het gebruik van het Platform en in het bijzonder in geval van een intekening op een Abonnement.

 

8.5 De duur van het Abonnement is onbepaald.

 

8.6 Het Abonnement kan maandelijks schriftelijk opgezegd worden door de Opdrachtgever door een e-mail te sturen naar [email protected] (tenzij er vooraf betaald werd voor meerdere maanden of een jaar). Er vindt geen restitutie plaats van de reeds vooruitbetaalde Abonnement fee(s) en de reeds verstuurde factuur zal niet gecrediteerd worden.

 

8.7 In alle gevallen, buiten de reeds in dit artikel genoemde gevallen, waarin naar het oordeel van Jellow sprake is van schending door de Opdrachtgever van de verplichtingen uit de Overeenkomst, behoudt Jellow zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat voor de Opdrachtgever enig recht op restitutie bestaat van reeds betaalde vergoedingen.

 

Artikel 9: Geheimhouding

Gebruiker en Jellow zijn, gedurende de looptijd van de Overeenkomst als ook na beëindiging/het einde daarvan, verplicht om tegenover derden absolute geheimhouding te behouden omtrent alle vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering van partijen, tenzij de betreffende informatie van algemene bekendheid is, of het openbaar maken van die gegevens wettelijk vereist is.

Artikel 10: Intellectuele eigendom en Database

10.1 Gebruiker erkent dat alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van het Platform  en (ii) de inhoud op of een deel van het Platform en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande, toebehoren aan Jellow. Door de Overeenkomst tussen Gebruiker en Jellow ontstaat geen (mede) eigendom van het voorgaande.

10.2 De in het vorige lid genoemde gegevens mogen zonder schriftelijke toestemming van Jellow noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden aangewend door Gebruiker voor een ander doel dan als beoogd in deze Overeenkomst. Gebruiker vrijwaart Jellow voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door Gebruiker.

10.3 Persoonlijke gegevens en derden: Gebruiker mag geen persoonlijke gegevens van anderen doorsturen naar derden andere dan collega’s, dan wel opslaan en/of verwerken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn. Jellow wijst u erop dat wanneer u uw eigen persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Jellow niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Jellow raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt.

Artikel 11: Overig

11.1 Jellow gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van haar diensten op te sporen. Gebruiker gaat akkoord dat door Jellow voornoemde middelen worden gebruikt om mogelijk misbruik op te sporen.

11.2 Zowel de Opdrachtgever als Freelancer hebben de plicht om misbruik door andere Gebruikers te melden bij Jellow indien dit misbruik wordt waargenomen. Jellow behoudt zich het recht voor om Gebruikers de toegang tot het Platform te ontzeggen bij het vaststellen van enige vorm van misbruik.

11.3  De Opdrachtgever staat ervoor in dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een Freelancer worden verstrekt, niet worden gebruikt in enige beslissing tijdens het inhuurproces. Ook Jellow verbindt zich hiertoe in de mate dat Freelancers in een lijst worden geplaatst door Jellow voor een Opdrachtgever onder de Matching Service.

11.4 Jellow streeft naar een continue optimalisatie van haar diensten en dienstverlening. In dat kader behoudt Jellow zich het recht voor om het gebruik van het Platform en de Database tot en met gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/of nieuwe functionaliteiten.

11.5 Bij de keuze tussen kwantiteit en kwaliteit prevaleert kwaliteit.

11.6 Gebruiker mag de Database niet gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden anders dan activiteiten die direct verband houden met een mogelijke Opdracht. Daarnaast mag de Opdrachtgever een Freelancer niet zelf actief benaderen voor directe of indirecte (commerciële) activiteiten anders dan die activiteiten die te maken hebben met een mogelijke Opdracht. Mocht één van twee of beide wel geschieden dan kan Jellow de overeenkomst onmiddellijk stopzetten en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen.

Artikel 12: Geschillenbeslechting

12.1 Op elke Overeenkomst tussen Jellow en een wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

12.2 Geschillen zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van Antwerpen.


 

Appendix A. Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: juni 2019

U aanvaardt de hiernavolgende Privacy statement van Jellow voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor de betekenissen van de woorden die beginnen met een hoofdletter verwijzen we graag naar de Algemene Voorwaarden.

Gegevens onderneming

De site www.jellow.be, www.jellow.be en www.jellowzorg.nl hierna te noemen het Platform  zijn een onderdeel van Jellow BV ingeschreven bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder het nummer 34212731. Jellow is een online Platform waar Freelancers en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Jellow gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Jellow houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Jellow Gebruikersgegevens vast in de Database. Welke gegevens worden opgeslagen en waarvoor deze gegevens gebruikt worden staat in Appendix D. Uw gegevens worden door Jellow niet verstrekt aan derden (anders dan genoemd in Appendix D). Het is echter mogelijk dat Jellow gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Jellow zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Jellow gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Jellow. Hierbij houdt Jellow rekening met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Jellow.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote websites doen dit. Door het blijven gebruiken van het Platform, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Jellow gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van het Platform  en de dienstverlening. Jellow zal deze informatie niet met derden delen. Het Platform maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

De volgende cookies worden door Jellow gebruikt.

 • Google Analytics (_dc_gtm_UA-30926823-1, gatUA-30926823-1, _ga en _gid). Zie verderop voor meer uitleg over ons gebruik van Google Analytics.
 • Hotjar (_hjlncludeinsample). Hotjar wordt door ons gebruikt om te analyseren hoe Gebruikers de site gebruiken. Waar klikken ze op, waar gaan ze achtereenvolgens naar toe, etc.)
 • Intercom (intercom-id-uoj5nbx9, intercom-lou-uoj5nbx9 en intercom-session-uoj5nbx9). Intercom gebruiken we voor de chat functionaliteit tussen de Gebruiker en Jellow.
 • Jellow (check country en auth). Dit zijn de cookies van Jellow zelf. Check country slaat het land op waar de Gebruiker vandaan komt. Auth is alleen voor Opdrachtgevers om te bepalen of ‘2 way’ verificatie gevraagd moet worden bij inloggen.
 • Google Adwords en Facebook pixel cookies worden gebruikt voor retargeting. Dit houdt in dat bezoekers op de site mogelijk reclame van Jellow zien op Facebook of Google zelf of op sites waar Google/Facebook advertenties plaatsen.
 • cXense

Jellow meet aan de hand van cookies hoeveel bezoekers op onze website komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze website het goed doen, hoe bezoekers op de website terecht komen, etc. Zoals de meeste websites, gebruiken we deze informatie om onze website te verbeteren, voor jou.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

In Jellow staan een aantal “sharing/deel/like” buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Beveiliging gegevens

Jellow respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Jellow. Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Jellow, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Jellow spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Jellow is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jellow.

Algemene Voorwaarden

Jellow hanteert Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Jellow alsmede het gebruik van het Platform. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op het Platform. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van Jellow, neemt u dan contact op met het het Platform  vermelde contactadres. Jellow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig Het Platform voor een update.


 

Appendix B. Disclaimer Platform

Laatst gewijzigd: maart 2019

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van Site www.jellow.bewww.jellow.be  en www.jellowzorg.nl (hierna: de “Site”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie

Jellow besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Site. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) Site volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Site alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op Site op het moment van gebruik (“as is basis”).

Jellow is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Verder is Jellow niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Site of het onvermogen om Site te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Jellow garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Jellow is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Site aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Site, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Jellow. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jellow, is het u niet toegestaan om de inhoud van Site openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van Site (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet. Site kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar sites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze sites heeft Jellow geen zeggenschap. Jellow accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze sites.

Links met andere sites

Als u een externe link volgt waarmee u het Platform verlaat en op een andere site terechtkomt, dient u te beseffen dat Jellow geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere site. Jellow aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Jellow er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van die andere site onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Jellow die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte sites kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor het Platform  van Jellow gelden. Jellow raadt u aan ook die te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van Site alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Site, kunt u contact met ons opnemen.


 

Appendix C. Notices

·        Jellow

·        Copyright 2019 Jellow Holding B.V.

·        jQuery

·        jquery.com

·        Copyright 2018, John Resig

·        Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.

·        http://jquery.org/license

·        Includes Sizzle.js

·        http://sizzlejs.com/

·        Copyright 2018, The Dojo Foundation

·        Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses

·        Normalize

·        @necolas

·        https://github.com/necolas/normalize.css

·        MIT License

·        Bootstrap

·        https://github.com/twitter/bootstrap/

·        Copyright 2018 Twitter, Inc.

·        Code licensed under the Apache License v2.0.

·        Documentation licensed under CC BY 3.0.

·        Fontello

·        Fontello by Roman Shmelev, Vitaly Puzrin, Aleksey Zapparov (MIT)

·        Entypo by Daniel Bruce (CC BY-SA license)

·        Font Awesome by Dave Gandy (CC BY-SA license)

·        Iconic by P.J. Onori (SIL OFL)

·        Brandico by… all :) (SIL OFL)

·        LESS

·        https://github.com/cloudhead/less.js

·        Alexis Sellier

·        Code licensed under the Apache License v2.0

·        jQuery UI

·        https://github.com/jquery/jquery-ui

·        Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.

·        http://jquery.org/license


 

Appendix D. Datavelden

Jellow slaat data op van haar Gebruikers. Dat doet Jellow met het doel om Opdrachtgevers en Freelancers met elkaar in contact te brengen zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van Jellow. Deze data zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en zal ook niet ter beschikking worden gesteld aan anderen dan hieronder genoemd. Om een beeld te krijgen welke data er wordt opgeslagen en wie die kan raadplegen onderscheiden we de volgende Gebruikers.

 1. Freelancer. Hij ziet alleen de inhoud van de datavelden die horen bij zijn of haar Account/Profiel.
 2. Opdrachtgever. Hij kan de inhoud zien van die datavelden die horen bij zijn of haar Account en de Opdrachten die door Opdrachtgever of Jellow (in opdracht van Opdrachtgever) zijn uitgezet. Tevens ziet Opdrachtgever (afhankelijk van het type Abonnement) de inhoud van de datavelden van Freelancers.
 3. Jellow kan de inhoud zien van alle datavelden.

Hieronder een overzicht van alle persoonlijke (privacygevoelige) data per type Gebruiker, bedrijf, Opdracht welke we opslaan in de Database. Per item staat aangegeven waarvoor we de data gebruiken en wie toegang heeft tot deze data.

Dataveld Wat is het of waarvoor dient het 1. 2. 3.
Freelancer
ID Uniek nummer
Email Om contact te kunnen opnemen.
Telefoon Om contact te kunnen opnemen.
Firstname Voor de aanhef in e-mails en contact.
Lastname Voor de aanhef in e-mails en contact.
Telefoon Voor contact opnemen
Vervolgstatus Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen bij inschrijfproces X X
Rijbewijs (J/N) Om te weten of je een auto kan besturen
URL-website Freelancer Om meer over de Freelancer te weten te komen
Bedrijfsnaam Welk bedrijf hoort bij de Freelancer
Tags (vakspecifiek) Welke vakspecifieke ervaringen heeft de Freelancer
Beschikbaarheid Wanneer is de Freelancer beschikbaar
Aantal dagen per week Hoeveel dagen per week beschikbaar
Hoogste opleiding Wat is het niveau van opleiding
Introductie Wie is de Freelancer
Aantal jaren werkervaring Hoeveel jaren relevante werkervaring heeft de Freelancer
Uurtarief Wat is het indicatieve uurtarief van de Freelancer
LinkedIn URL Wat de LinkedIn URL van de Freelancers
Beoordelingen Hoe wordt de Freelancer beoordeeld door (oud) Opdrachtgevers
Inhuurwijze (Freelancer, Payroll, etc) Hoe kan de Freelancer ingehuurd worden
Cv-opleiding Welke opleidingen en cursussen heeft de Freelancer gevolgd
Cv-werkervaring Welke Opdrachten en werkervaring heeft de Freelancer opgedaan
Vakgebieden Welke vakgebieden passen bij de Freelancer
Karakter (soft skills) Welke 5 soft skills (uit 25) passen het beste bij de Freelancer
Notities door Opdrachtgever Aantekeningen van een Opdrachtgever bij een Freelancer X X
4 kleuren bolletjes Opdrachtgever kan 1 tot 4 gekleurde bolletjes met een eigen betekenis toekennen aan het Profiel van de Freelancer en daarop sorteren X X
Laatst actief Wanneer was de laatste activiteit van Freelancer met Jellow
Ingeschreven sinds Datum van inschrijving
Gescreend logo Een logo bij het Profiel van de Freelancer Indien hij of zij goedgekeurd/gescreend is.
Ambassadeur logo Een logo bij het Profiel van de Freelancer zodra deze de status van ambassadeur heeft gekregen
Jellow scan rapport Een samenvatting van de uitslag van een test (level365) welke door de Freelancer is uitgevoerd en inzicht geeft in de soft skills van de Freelancer
Vakgebied Het hoofdvakgebied waar de Freelancer staat ingeschreven
Postcode Postcode van de thuisbasis van de Freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen. X X
Coördinaten Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen X X
Nieuwsbrief (aan/uit) Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen X X
Systeemmails (aan/uit) Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden. X X
Land Land waar Freelancer zich heeft ingeschreven X X
Taal Taal van de Freelancer X X
Zichtbaarheid Wel of niet zichtbaar voor Opdrachtgevers waar Freelancer niet in het Eigen netwerk zit. X X
Contactmomenten Kort verslag, datum en medewerker van Jellow na gesprek met Freelancer. Hier wordt interne informatie opgeslagen voor andere collega’s van Jellow waaronder vervolgacties, vragen en opmerkingen van Freelancers X X
Netwerken Bij welk Eigen netwerk(en) van Opdrachtgevers staat de Freelancer geregistreerd binnen Jellow. X X
Type Opdrachtgever, Freelancer of Jellow X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X
Status Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd. X X
Opdrachtgever
ID Uniek nummer X X
Email Om contact te kunnen opnemen. X X
Telefoonnummer Om contact te kunnen opnemen. X X
Firstname Voor de aanhef in e-mails en contact. X X
Lastname Voor de aanhef in e-mails en contact. X X
Bedrijfsnaam Welk bedrijf hoort bij de Opdrachtgever X X
Laatst actief Wanneer was de laatste activiteit van Opdrachtgever met Jellow X X
Ingeschreven sinds Datum van inschrijving X X
Postcode Postcode van de thuisbasis van de Freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen. X X
Coördinaten Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen X X
Nieuwsbrief (aan/uit) Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen X X
Systeemmails (aan/uit) Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden. X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X
Licentie Type licentie X X
Expire date Datum dat licentie en toegang tot Jellow afloopt X X
Status Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd. X X
Type Opdrachtgever, Freelancer of Jellow X X
Vervolgstatus Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen X X
Bedrijf
ID Uniek nummer X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf
Aantal Accounts Hoeveel medewerkers hebben een Opdrachtgever Account X X
Status Eigen netwerk Open of gesloten voor andere Opdrachtgevers X X
Aantal in Eigen netwerk Aantal Freelancers in Eigen netwerk X X
Dad Bedrijf hoor wel of niet tot een bovenliggend bedrijf X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X
Zichtbaar Logo van bedrijf wel of niet zichtbaar op site X X
Type Freelance/Payrolling of Mobiliteit X X
Aangemaakt Datum van aanmaken bedrijf in Jellow X X
Afkorting Afkorting van bedrijf op landingspagina van bedrijf X X
Slug Landingspagina URL X X
Straatnaam Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Huisnummer Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Postcode Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Plaats Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Land Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Logo Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij lijst Opdrachtgevers die gebruik maken van Jellow en logo wordt gebruikt om eigen look&feel te realiseren. Logo wordt ook getoond bij overzicht bij Opdrachten en bij lijst laatste inhuur.
Logo mail Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij e-mail verkeer door Opdrachtgever geïnitieerd vanuit Jellow.
Toegang tot Tot welke Vakgebieden heeft dit bedrijf toegang X X
Background Achtergrond plaatje bij landingspage bedrijf
Huisstijl kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Button kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Tekst kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Invite tekst Default tekst bij het uitnodigen van Freelancers voor Eigen netwerk. Kan aangepast worden
Invite pagina HTML Default tekst bij de landingspagina waar Freelancers zich kunnen inschrijven in het netwerk van het bedrijf
Factuur email E-mail adres waar de factuur naartoe gezonden kan worden X X
Inhuur tekst Default tekst onderaan bij het inhuurformulier
Welkom tekst Default tekst bij inhuur formulier welke door professional moet worden aangevuld
Opdracht
ID Uniek nummer
Bedrijf Naam van het bedrijf dat een Opdracht plaatst
Vakgebied Vakgebied waar Opdracht betrekking op heeft
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X
Profs Aantal Freelancers dat is uitgenodigd voor deze Opdracht
Contactpersoon Naam van diegene die als contactpersoon fungeert voor de Opdracht bij het bedrijf
Status Open, besloten (selectie van Freelancers heeft toegang tot de Opdracht) of gesloten Opdracht.
Datum Datum dat Opdracht geplaatst is
Logo Logo van bedrijf
Start Opdracht Startdatum van Opdracht
Duur Duur van Opdracht
Maximum uurtarief Maximale tarief dat Opdrachtgever per uur wil betalen aan Freelancer
Locatie Plaats van uitoefening Opdracht
Inhuurwijze ZZP, Payroll, Vast, Uitzend, Mobiliteit
Tekst bij Opdracht Tekst wat de Opdracht beschrijft
Functietitel/Opdracht Headline van de Opdracht
Reacties Alle communicatie die via Jellow tussen Opdrachtgever en Freelancer gedeeld wordt.
Bijlage Bestand dat bij opdrachtbeschrijving wordt gevoegd (met meer info over Opdracht)
NPS
Naam persoon Persoon die NPS-score heeft afgegeven X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf waar persoon toe behoort X X
Opdracht Titel wat de Opdracht beschrijft X X
Score Getal van 1 tot 10 X X
Review Onderbouwing in tekst bij score X X
Type Review, no-review, declined X X
Datum Datum waarop review gegeven is X X

Naast de data in de databases van Jellow slaan we ook data op voor sales en marketing doeleinden in CRM . Hieronder de informatie die we opslaan in CRM

Dataveld Wat is het of waarvoor dient het 1. 2. 3.
Pipedrive (Sales CRM)
Naam persoon Medewerker van bedrijf X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf X X
Email Email van persoon. Om contact te kunnen opnemen. X X
Telefoonnummer Telefoonnummer van persoon. Om contact te kunnen opnemen. X X
Plaats Locatie van bedrijf X X
Source Bron van de lead X X
Creator Wie heeft de lead, de persoon, het bedrijf aangemaakt X X
Description Omschrijving van persoon, lead of bedrijf X X
Website Website van bedrijf X X
LinkedIn LinkedIn URL van persoon X X
Notes Notities bij persoon, bedrijf of lead X X
Activities Vervolgactiviteit bij persoon, bedrijf of lead X X
Expected close date De te verwachten datum dat deal gesloten wordt X X
Deal value Waarde van deal X X
Pipeline stage Fase waarin lead zich bevindt X X
Aantal dagen stage Dagen dat lead zich in deze stage bevindt X X
Won, Lost Gewonnen of verloren deal X X
Owner Eigenaar van de lead X X
Files Files die bij lead, persoon of bedrijf worden gevoegd X X
Deal title Titel van de lead X X
Pipeline Welke pipeline zit de lead X X